Mina sidor

Avfall och sophantering

Avfall och sophantering

Vi måste alla hjälpas åt att arbeta för en hållbar framtid. Ett steg i detta är att sortera och återvinna vårt avfall. För att underlätta för dig att sortera ditt avfall har våra miljöhus så kallad fullsortering och kompostering.

Miljörum

I Rebellen finns ett miljörum ute på gården samt en underjordsbehållare för hushållsavfall. Du kommer in i miljörummet med hjälp av din tag.

Grovsopor

Du får INTE slänga grovsopor i miljörummet. Grovsopor, vitvaror och elektronikskrot skall lämnas hos kommunens återvinningscentraler. Varje lägenhet har ett rätt till ett återvinningskort som ger dig 7 avgiftsfria besök per år. Kortet är en värdehandling och skall förvaras som en sådan. Skulle du förlora ditt kort kan du få ett nytt mot en kostnad hos Aranäs. Vid flytt ska kortet återlämnas till Aranäs. 

Följande alternativ finns:

• Klovstens återvinningscentral Ligger intill Säröleden, 800 m väster om Kungsbacka centrum.
• Barnamossens återvinningscentral och avfallsanläggning Kör Älvsåkers byväg. 800 m nordost om Höglanda ansluter Barnamossevägen

Som en service ställer vi också ut containrar två gånger om året i vilka ni kan slänga grovsopor.