Det är inte bara att börja bygga...

För att genomföra ett så stort projekt som renoveringen av Tingberget krävs noggrann planering och en demokratisk process där alla kommuninvånare får ta del av våra planer. Om du upplever att det är "tyst" kring ärendet befinner det sig troligen mitt i den kommunala processen. Vi informerar alltid så fort vi har något nytt att berätta

Det är mycket som ska planeras

När man ska genomföra ett projekt av den här storleken krävs det noggrann planering, och processerna är långa och omfattande. Det är alltså svårt att exakt veta hur lång tid det kommer att ta. Här kan du läsa en kortfattad beskrivning av det arbete som föregår byggstarten.

1. Förfrågan till kommunen

Processen inleddes med att vi skickade en förfrågan till kommunen. I den beskrev vi projektet övergripande, vad vi vill åstadkomma och hur det kommer att gå till. Kommunen gjorde då en bedömning av att förslaget innebär en positiv utveckling i linje med deras plan för bostadsbyggandet, och fattade därefter beslut om att vi kunde gå vidare med projektet.

2. Planprogram

Eftersom kommunen tyckte att vårt förslag var värt att utreda började de ta fram ett planprogram över arbetet. I det skedet undersöktes alla förutsättningar för att genomföra projektet. Bland annat hanterades frågor som rör buller, trafik, miljöpåverkan, etc. När planprogrammet är helt färdigt bjuder kommunen in allmänheten till samråd.

3. Detaljplan (Här befinner vi oss nu!)

När planprogrammet har blivit godkänt av kommunstyrelsen tar kommunen fram en så kallad detaljplan. Som namnet antyder är detaljplanen en mer detaljerad plan över vad vi får göra och hur det ska gå till, både vad gäller fastigheterna och gårdarna. Detaljplanen kan även innehålla illustrationer på hur arbetet kommer att se ut när det är klart. Nu finns detaljplanen om Tingberget utställd i entrén på stadshuset. Den 9 mars träffades alla berörda i projektet för ett informationsmöte.

4. Antagande

Detaljplanen antas sedan av kommunen vilket innebär att vi kan få bygglov, varpå renovering och påbyggnad kan inledas.

En viktig process

Det här är som sagt en lång process, och det kan ta flera år från det att den första förfrågan lämnas in till kommunen tills dess att detaljplanen blir antagen. Dessutom kan det komma in synpunkter under vägen som gör att vi måste ta ställning till olika detaljer. Vår ambition är att göra processen så smidig som möjligt, både vad gäller den inledande planeringen och själva renoveringen.
Information är jätteviktig och vi informerar löpande så fort vi har något att berätta. Ibland kan det gå ganska långt mellan informationstillfällena och det beror då ofta på att ärendet befinner sig någonstans i den kommunala processen och att det egentligen inte händer något nytt med ärendet just då.