DETTA HAR HÄNT!

16 november 2016

Efter många års arbete så börjar vi nu närma oss ett beslut om ny detaljplan för Tingberget. Vi räknar med att kommunfullmäktige fattar beslut och att vi har en detaljplan som vunnit laga kraft under första kvartalet av 2017. Först när detta är klart kan vi påbörja planeringen av våra ny- och ombyggnadsprojekt. 

De nya hus som ska byggas längs med Kungsgatan omfattar tre bostadshus byggda ovanpå två våningsplan för parkering. Dessa hus har en planerad byggstart under hösten 2018. 

Under hösten 2017 kommer vi att kunna informera mer detaljerat om renovering och ombyggnad av våra existerande hus på Tingberget. Vi kommer då att presentera en ombyggnadssamordnare som blir er kontaktperson under hela processen. Det är ett arbetssätt som har fungerat mycket bra i samband med renovering av lägenheter på Gullregnsvägen. 

Om- och tillbyggnad kommer att ske i olika etapper. Vad som omfattar den första etappen samt datum för byggstart vet vi inte förrän vi kommit lite längre med planeringsarbetet. Dock kommer ingen byggnation att påbörjas förrän tidigast under 2018.

16 oktober 2015

I årets hyresgästenkät kan vi utläsa att flera av er önskar tydligare information om renoveringsprocessen på Tingberget. Vi har hittills skickat ut information så fort det har hänt något nytt i processen. Tyvärr är ombyggnadsprocesser ganska utdragna och många instanser ska tycka till innan beslut kan fattas. Detta innebär att vi själva ofta går och väntar på besked från någon myndighet eller verksamhet. Vi tar dock till oss av er kritik och kommer att informera oftare även om vi inte fått avgörande beslut.
Här kommer därför en liten lägesuppdatering om vad som händer i processen just nu. Som ni säkert minns så hade Kungsbacka kommun en samrådsutställning under februari. I samband med denna hade grannar, boende och myndigheter möjlighet att komma in med synpunkter. Under denna period framkom att Länsstyrelsen inte godkänner utformningen av de nya husen som vi planerar att bygga längs med Kungsgatan. De anser att bullernivåerna blir för höga i sovrummen. Vi har nu arbetat fram ett nytt förslag och inväntar Länsstyrelsens beslut.
Vi får enligt lag inte påbörja arbetet med renovering och påbyggnad förrän detaljplanen är godkänd. Husen längs med Kungsgatan ingår i denna plan och är en förutsättning för att lösa parkeringssituationen. Under dessa hus ska det byggas parkeringsgarage.
Det är alltså Länsstyrelsens beslut som har fördröjt processen. Vi hoppas nu på ett besked som säger att kommunen kan arbeta vidare med detaljplanen. Våra bedömningar är att en giltig detaljplan finns framme hösten 2016. Först då kan vi påbörja planeringen av byggnadsarbetet och det faktiska arbetet beräknas starta tidigast under 2017.
Vi beklagar att arbetet drar ut på tiden.

23 februari 2015

Från den 24 februari – 20 mars finns planförslaget för Tingberget utställt i stadshusets entré. Kommunen bjuder också in till ett informationsmöte den 9 mars kl. 18.00. Läs mer om detta i informationsbrevet, klicka på denna pdf

Om du inte har möjlighet att ta dig till stadshuset finns hela planförslaget tillgängligt på fastighetsexpeditionen på Guldgubbegatan 3J från och med torsdag den 26 februari. Fastighetsexpeditionen är bemannad måndagar och torsdagar 09.30 -10.00.

21 maj 2013

En majoritet av kommunstyrelsen godkände i dag förslaget om en tillbyggnad av Tingberget. Processen går nu vidare med att en detaljplan skall arbetas fram.

6 november 2012

I dag har kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förklarat sig positivt inställd till samråd av planrogrammet för renovering och ombyggnad av Tingberget. Kommunstyrelsen beslutar om samråd den 20 november. Samråd sker därefter under december och januari. Detta innebär att förslaget ställs ut i kommunhusets entré och att berörda kan skicka in sina synpunkter på planprogrammet. Se information om samråd på www.kungsbacka.se

Maj 2012

Olika studier och utredningar har nu genomförts. Bland annat har vi gjort solstudier där vi studerat hur och var det blir skuggor om vi bygger på befintliga hus med två våningar. Konstruktionsstudier har gjorts för att se att befintliga byggnader tål en påbyggnad. Bullerstudier har genomförts för att se hur husen påverkas av trafikbuller. Vi har också studerat hur parkeringar och trafikrörelser påverkas av att det blir fler boende i området. Resultatet kommer att presenteras på utställningen av planförslaget när kommunen bjuder in till samråd.

Mars 2010

Vi skickar en förfrågan till Kungsbacka kommun där vi ber kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en ombyggnad och komplettering av bostadsområdet på Tingberget.